Zaznacz stronę

Zasady jakości składają się z szeregu niezbędnych, podstawowych filarów, które muszą być obecne w organizacjach, tak, aby przedsiębiorstwo było należycie zarządzane.

Zarządzanie jakością jest oparte na normach z rodziny ISO 9000. Są to:

 • ISO 9000 – podstawy systemów zarządzania jakością i terminologia.
 • ISO 9001 – wymagania dla systemów zarządzania jakością
 • ISO 9004 – wytyczne do osiągania trwałego sukcesu organizacji w wymagającym i ciągle zmieniającym się otoczeniu.
 • ISO 19011 – wytyczne audytowania systemu zarządzania.

Jednak wszystkie wytyczne z tego zakresu skupiają się na 7 filarach takich jak:

 • koncentracja na kliencie,
 • przywództwo na różnych szczeblach organizacji,
 • zaangażowanie ludzi w organizacji,
 • podejście procesowe,
 • koncentracja na ciągłym doskonaleniu,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o dane i wyniki,
 • zarządzanie relacjami międzyludzkimi.

Zarządzanie jakością szkolenia

Koncentracja na kliencie

Dla każdej firmy ważne jest dziś budowanie lojalności klienta i utrzymanie trwałej relacji. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy produkt lub usługa dostarczana przez organizację spełnia lub przekracza oczekiwania, które klient miał przed wypróbowaniem produktu lub usługi. Podstawą wszystkiego jest wiedza, jaka jest potrzeba lub problem klienta i jak Twoja organizacja może go rozwiązać.

Przywództwo na różnych szczeblach organizacji

Przywództwo w organizacjach jest kluczowe, jako że jest to swoisty motor każdej firmy.

Jakie są podstawowe zadania przywódcy?:

 • Słuchać, kiedy trzeba słuchać, mówić we właściwym czasie i wiedzieć, jak się komunikować/przekazywać informacje.
 • Gratulować i doceniać pracę.
 • Zwracać uwagę na i/lub przekierowywać i/lub karać niepożądane zachowania w organizacji.
 • Wydobyć najlepszy potencjał swoich pracowników lub współpracowników.
 • Współpracować i pracować jako zespół.
 • Zidentyfikować innych potencjalnych liderów.

Zaangażowanie ludzi w organizacji

Firma bez klientów nie istniałaby, ale nie istniałaby też bez pracowników. Zasoby ludzkie, wraz z zasobami ekonomicznymi, są najważniejszymi zasobami w każdej organizacji. Zasada ta jest ściśle związana z poprzednią zasadą „przywództwa”. Wyzwaniem dla każdego lidera jest zmotywowanie swoich pracowników i współpracowników, zaangażowanie ich w sprawy organizacji, jej filozofii, w jej cele i zadania.

Jednak, jak można sobie wyobrazić, nie jest łatwym zadaniem zaangażowanie pracowników, a tym bardziej przekształcenie ludzi w liderów poza kierownictwem.

Zarządzanie jakością szkolenia

Podejście procesowe

Kluczem do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest zrozumienie, że wszystkie działania w organizacji, niezależnie od ich rodzaju, muszą funkcjonować jako procesy, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Zrozumienie, czym jest proces i jak można go zoptymalizować, to podstawowa wiedza dla każdego pracownika. Jeśli zawsze będziesz pracować z uwzględnieniem podejścia procesowego, masz gwarancję, że Twoja organizacja osiągnie bardziej efektywne wyniki.

Koncentracja na ciągłym doskonaleniu

Chęć ciągłego doskonalenia powinna leżeć u podstaw celów i filozofii każdej firmy. Świadomość i uznanie, że nie wszystko jest doskonałe i że zawsze jest miejsce na ulepszenia, błędy i korekty jest podstawą kultury biznesowej opartej na ciągłym doskonaleniu.

To właśnie ciągłe doskonalenie jest motorem do mierzenia wyników organizacji i rozważania możliwości robienia rzeczy w inny sposób lub dostosowania ich do aktualnej rzeczywistości, po to, aby zawsze osiągać przyjęte cele.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane i wyniki

Im więcej danych posiada Twoja organizacja, tym lepsze decyzje będzie podejmować. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy w firmie dział sprzedaży, w którym średnia każdego ze sprzedawców wynosi 6 000 zł miesięcznie. Jeśli jeden z tych członków sprzedaje tylko 3 000, możemy stawiać sobie pytanie, jaki jest tego powód. Dane przekładają się na wszystkie obszary firmy, m.in. produkcję, koszty, sprzedaż, zwroty. To, co się liczy, to wiarygodne dane, na podstawie których można analizować procesy.

Zarządzanie relacjami międzyludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest najbardziej skomplikowanym zarządzaniem w każdej organizacji. A mówiąc o zasobach ludzkich, warto wziąć pod uwagę nie tylko wewnętrzne zasoby ludzkie organizacji (pracowników), ale także innych interesariuszy określonych w tej zasadzie w normie ISO 9000:2015 (dostawców, partnerów, udziałowców, klientów, sąsiadów itp.)

Szkolenia z zarządzania jakością

Jeśli chcesz podnieść swoją wiedzę z zakresu zarządzania jakością to szkolenia są dobrą inwestycją, zarówno z punktu widzenia rozwoju zawodowego, jak i biorąc pod uwagę rozwój firmy. Szkolenia z zarządzania jakością organizowane są przez profesjonalne firmy szkoleniowe.