Zaznacz stronę

CSR to skrót od angielskiego Corporate Social Responsibility, co można przetłumaczyć na język polski jako społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to strategia zarządzania, której założenia zostały uporządkowane przy pomocy normy ISO 26000, opublikowanej przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną 28 października 2010 roku.

Standard ten zawiera wskazówki dla każdej organizacji bez względu na jej typ, wielkość oraz lokalizację. Społeczną odpowiedzialność biznesu można rozumieć jako inwestowanie firmy w:

 • zasoby ludzkie,
 • ochronę środowiska naturalnego,
 • relacje z otoczeniem,

a także informowanie o tych działaniach. Przyczynia się to do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, a w efekcie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Rodzaje obszarów CSR

W normie ISO 26000 wyszczególnione zostały następujące obszary CSR:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • stosunki pracy,
 • środowisko,
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe,
 • relacje z konsumentami,
 • zaangażowanie społeczne.

Obszary te uwzględniają liczne aspekty działania przedsiębiorstwa. W celu stworzenia przyjaznego miejsca dla pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego warto wprowadzić zmiany proponowane przez normę. Nie jest jednak konieczne wprowadzanie zmian we wszystkich obszarach CSR równocześnie.

Zmiany w poszczególnych obszarach CSR w firmie

Obszary CSR obejmują różnorodne elementy, w tym tak podstawowe, jak prawa i dobrobyt pracownika, dbałość o środowisko naturalne oraz działalność prospołeczną i charytatywną.

Prawa pracowników

Działania CSR w obszarze praw pracowników mają na celu ograniczenie wykorzystywania zatrudnionych w firmie osób. Odpowiedzialny właściciel przedsiębiorstwa, który chce wdrożyć normę ISO 26000, powinien zadbać o to, by pracownicy otrzymywali adekwatne wynagrodzenie pozwalające im na godne życie i mogli zachować odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Dbałość o środowisko naturalne

W ramach realizacji założeń wynikających z normy ISO 26000 przedsiębiorstwo powinno wdrożyć działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Dotyczy to zarówno łańcucha dostaw, jak i wprowadzenia proekologicznych rozwiązań w firmie, takich jak:

 • korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • ograniczanie zużywania plastiku poprzez rezygnację z jednorazowych pudełek plastikowych na rzecz pojemników wykonanych z kartonu lub materiałów biodegradowalnych,
 • ograniczanie zużycia wody w przedsiębiorstwie.

Firma może również wspomóc finansowo organizacje ekologiczne zajmujące się oczyszczaniem planety z odpadów i zanieczyszczeń, a także zorganizować kampanie marketingowe promujące dbałość o środowisko naturalne.

Działalność prospołeczna i charytatywna

W obszarach CSR uwzględniony został wolontariat, ze szczególnym naciskiem kładzionym na działania na rzecz lokalnej wspólnoty. Działalność w tym zakresie może obejmować organizację wykładów i dni otwartych w przedsiębiorstwie, mających na celu edukację okolicznej ludności, czy też organizacje wydarzeń poza firmą, na przykład warsztatów dla dzieci lub osób niepełnosprawnych.

Korzyści wynikające z wprowadzenia obszarów CSR w firmie

Wprowadzenie obszarów CSR wiąże się z wymiernymi korzyściami dla firmy. Jest w stanie wpłynąć na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa przez otoczenie, co przekłada się na nowe propozycje biznesowe i w efekcie większy zysk. Interesariusze, a także klienci znacznie chętniej inwestują i korzystają z produktów oraz usług marek przywiązujących wagę do transparentności, uczciwości i legalność podejmowanych działań.

Istotny wpływ na wizerunek firmy ma także aktywność zmierzająca do poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju lokalnej społeczności. Korzystne dla firmy jest również zadbanie o dobrobyt pracowników, pozwala bowiem pozyskać zmotywowaną, chętną do pracy i efektywnie wykonującą swoje obowiązki zawodowe kadrę.

Od czego warto zacząć wprowadzanie obszarów CSR w firmie?

Wprowadzenie obszarów CSR w firmie można zacząć niezależnie od jej wielkości i posiadanego zaplecza finansowego. Nawet w wypadku braku funduszy na prowadzenie rozległych działań można rozpocząć implementację zmian, które pozytywnie przełożą się zarówno na działanie przedsiębiorstwa, jak i otaczający je świat. Wprowadzanie obszarów CSR najlepiej zacząć od najbliższego otoczenia, a więc od zapewnienia właściwych warunków pracownikom. Jednym z pierwszych kroków powinno być również zadbanie o środowisko naturalne poprzez wdrożenie systemów oszczędzania energii i zasobów, segregację odpadów oraz propagowanie ekologicznego trybu życia wśród kadr zarówno wyższego, jak i niższego szczebla.