Zaznacz stronę

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi.

Wynika ono nie tylko z zapisów znajdujących się w dziale siódmym Kodeksu pracy, ale również z zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Według przepisów pracownik ma prawo korzystać z niego co roku i nie może się tego prawa zrzec.

Komu należy się urlop wypoczynkowy?

Prawo do urlopu wypoczynkowego mają tylko pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w ramach stosunku pracy. W innym przypadku strony muszą ustalić między sobą kwestie związane z urlopem wypoczynkowym, bądź powołać się na funkcjonujące w tej sprawie specjalne przepisy.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w zależności od okresu zatrudnienia?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia. Jeśli pracownik pracował w różnych miejscach, to sumuje się wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na to, jak zakończył się stosunek pracy i czy miały miejsce jakiekolwiek w niej przerwy.

Pracownikowi, który jest zatrudniony mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, natomiast 26 dni w sytuacji przepracowania co najmniej dziesięciu lat. Do stażu pracy wlicza się także okres zatrudnienia poza granicami kraju. Należy tylko przedłożyć pracodawcy świadectwo pracy, które potwierdza zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jeśli pracownik, szczególnie zatrudniony za granicą, nie posiada takiego dokumentu, może przedstawić inny, na przykład umowę o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia lub zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia. Według przepisów do okresu zatrudnienia wlicza się także czas nauki pracownika.

Czy do okresu zatrudnienia wlicza się lata nauki?

Do okresu zatrudnienia wlicza się także lata nauki, które nie podlegają sumowaniu Do okresu zatrudnienia wlicza się:

  • trzy lata z tytułu ukończenia zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej,
  • pięć lat po ukończeniu średniej szkoły zawodowej,
  • pięć lat po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 4 lata po ukończeniu średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • 6 lat po ukończeniu szkoły policealnej,
  • 8 lat po ukończeniu szkoły wyższej, również licencjatu.

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze?

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin urlop wypoczynkowy naliczany jest godzinowo. Pracownik zatrudniony na pełnym etacie pracuje tygodniowo 40 godzin i przysługuje mu zgodnie z kodeksem pracy 20 lub 26 godzin w zależności od stażu pracy. W związku z tym osobie zatrudnionej na pół etatu przysługuje 10 godzin urlopu wypoczynkowego, czyli 80 godzin. Urlopu udziela się zawsze na cały dzień pracy, w wyjątkowych sytuacjach może zostać udzielony tylko na część dnia.

Jak wyliczyć urlop w pierwszym roku pracy pracownika?

Pracownik w pierwszym roku pracy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wysokości 1/12 urlopu, który przysługuje mu po roku zatrudnienia. Jeśli osoba zatrudniła się 1 dnia miesiąca, wtedy pierwszy miesiąc pracy upływa ostatniego dnia tego miesiąca i w tym czasie nabywa ona uprawnień do urlopu.

Natomiast w przypadku zatrudnienia osoby w kolejnych dniach miesiąca, prawo do urlopu nabywa ona w następnym miesiącu w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pracy, na przykład osoba zatrudniona 15 lipca ma prawo do urlopu w wymiarze 1/12 14 sierpnia.

Pracownik po przepracowaniu pierwszego roku pracy, któremu przysługuje dwudziestodniowy urlop, ma prawo do skorzystania z niego w wymiarze 1,66 dnia po przepracowaniu każdego miesiąca. W kolejnych latach zaokrągla się jego długość do pełnego dnia.

Jak oblicza się wynagrodzenie za okres urlopu?

W trakcie urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stałych jego składników określonych w stawce miesięcznej. Zmienne elementy wynagrodzenia obliczane są na podstawie średniego wynagrodzenia z trzech miesięcy, które poprzedzają okres urlopu, a nawet dwunastu miesięcy, jeśli ulegają one znacznym wahaniom.

urlop wypoczynkowy

Obsługa kadrowa firm we Wrocławiu

Wyliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego niesie ze sobą wiele skomplikowanych sytuacji prawnych, dlatego małe i duże firmy oraz przedsiębiorstwa korzystają z usług firm zewnętrznych, na przykład biur rachunkowych.

Celem ich jest profesjonalne świadczenie usług na rzecz klientów, dzięki wykwalifikowanym pracownikom: księgowym, doradcom podatkowym, którzy doskonale znają przepisy również w zakresie udzielenia urlopów pracownikom i potrafią prawidłowo je interpretować, oferując obsługę kadrową firm we Wrocławiu na najwyższym poziomie .