Zaznacz stronę

Ochrona danych osobowych stanowi niezwykle szeroką dyscyplinę, dlatego osoba wykonująca obowiązki inspektora danych powinna posiadać rozległą, interdyscyplinarną wiedzę. Szczególnie istotna jest przy tym znajomość informatyki oraz najnowszych technologii wykorzystywanych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Inspektor ochrony danych powinien posiadać ponadto zdolności poprawnej komunikacji, skutecznego przekazywania wiedzy, a także negocjacji i mediacji. Od osoby na tym stanowisku wymagana jest także umiejętność zarządzania projektami oraz rozumienia i prawidłowej interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Potwierdzenie posiadanych kompetencji stanowi ukończenie kursu inspektora ochrony danych

Kto może świadczyć usługi inspektora ochrony danych? 

Usługi inspektora ochrony danych może pełnić osoba posiadająca wiedzę z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wykonywania zadań leżących w zakresie kompetencji inspektora ochrony danych, czyli:

  • monitorowania przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych, 
  • monitorowania polityki administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, 
  • podejmowania działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych, 
  • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych, 
  • przeprowadzania stosownych audytów, 
  • doradzania administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom przetwarzającym dane osobowe, 
  • udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • współpracy z organem nadzorczym, 
  • pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych. 

Zgodnie z artykułem 38 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, o ile nie powodują one konfliktu interesów. Oznacza to, iż nie może on zajmować stanowiska związanego z określeniem sposobów i celów przetwarzania danych w organizacji, w której pełni funkcję inspektora danych. 

Jak założyć firmę świadczącą usługi inspektora ochrony danych? 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO uchwalonym przez europejskiego ustawodawcę, inspektor ochrony danych nie ma statusu zawodu regulowanego, co sprawia, że osoby pełniące tę funkcję nie podlegają obowiązkowi urzędowego potwierdzania kompetencji i nie muszą zdawać specjalnych egzaminów państwowych. Wszyscy inspektorzy danych wykonujący ten zawód w krajach Unii Europejskiej muszą posiadać fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania określonych zadań, lecz potwierdzeniem posiadanych przez nich kompetencji zajmują się placówki organizujące kursy inspektorów ochrony danych lub studia podyplomowe poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych. By świadczyć usługi inspektora danych, należy więc odbyć stosowne szkolenie i zarejestrować działalność gospodarczą. 

PKD inspektora ochrony danych 

Usługi inspektora danych w Polskiej Klasyfikacji Działalności powinny być zaklasyfikowane jako „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”, której przysługuje kod PKD 70.22.Z

Czy osoba realizująca usługi ochrony danych może być zwolniona z podatku VAT?

Zasady dotyczące podmiotowego zwolnienia z podatku VAT szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi regulacjami z podatku VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200.000 złotych. Zwolnienie nie dotyczy jednak podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Zgodnie z rozporządzeniem RODO zakres usług świadczonych przez inspektora ochrony danych obejmuje także usługi doradcze, dlatego organy podatkowe Rzeczypospolitej Polskiej uznają, iż osobom wykonującym ten zawód nie przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT

Kurs inspektorów ochrony danych 

Bureau Veritas organizuje specjalistyczne kursy inspektorów ochrony danych, dzięki którym uczestnicy mogą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu bezpieczeństwa informacji i zgodności z przepisami RODO. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odpowiedzialnego pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Obserwacja zaangażowania w fazie teoretycznej i fazie praktycznej szkolenia pozwala na ocenę uczestników i wystawienie certyfikatu uczestnictwa potwierdzającego nabycie kompetencji w wymaganym zakresie. Kursy organizowane przez Bureau Veritas pozwolą każdemu uczestnikowi w sposób odpowiedzialny pełnić funkcję inspektora danych w każdej organizacji, niezależnie od branży i sektora.