Zaznacz stronę

Audyt kojarzony jest zazwyczaj z przykrym obowiązkiem, który może się skończyć problemami. Zazwyczaj słyszy się o nich w sytuacji wykrycia przez organy kontrolujące nieprawidłowości.

Prawda o audycie, jest jednak zupełnie inna. Jest to zwykłe badanie, którego celem jest sprawdzenie rzetelności firmy w zakresie sprawozdania finansowego, które zostało przez nią sporządzone.

Co to jest audyt finansowy?

Audyt finansowy polega na badaniu sprawozdań z obrotu finansami. Zgodnie z obowiązującą normą audyt przeprowadzany jest przez biegłych rewidentów dla firm, które muszą go wykonywać. Jego głównym zadaniem jest kontrola przedstawionych przez firmę sprawozdań finansowych z rzeczywistą sytuacją majątkową i finansową firmy.

Co istotne celem tego audytu jest nie tyle przeprowadzenie kontroli, co weryfikacja rzetelności firmy w tym zakresie. Sprawdzeniu podlega także sposób przedstawienia sprawozdań finansowych. W sytuacji wykrycia problemów związanych z księgowością lub podatkami oferowana pomoc firmie.

Audyt finansowy powinien być wykonywany co roku, oceniając przy tym poprzedni rok obrotowy.

Audyt finansowy jako jeden z audytów wewnętrznych

Audyt finansowy jest jednym z rodzajów audytu wewnętrznego, który jest niezależna działalnością doradczą i weryfikującą, a jej celem jest poprawa sprawności operacyjnych organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Jest to również nieoceniona pomoc dla przedsiębiorstwa w osiągnięciu celów, które są przed nim postawione.

Audyt finansowy przeprowadzany jest jako analiza autentyczności sprawozdania finansowego i przedstawionego budżetu. Polega na kontroli przestrzegania zasad rachunkowości oraz sprawdzeniu czy wszystkie zapisy w księgach rachunkowych są poprawne i zgodne z prawdą. Audyt kończy się wydaniem przez audytora opinii, która opisuje wyniki badania, poziom zgodności sprawozdań i skuteczność dotychczas podejmowanych działań.

Wszystkie osoby przeprowadzają kontrole muszą z pozytywnym wynikiem ukończyć szkolenia z zakresu audytów wewnętrznych.

Działania przeprowadzane w ramach audytu finansowego

Przeprowadzenie audytu finansowego jest zadaniem, które wymaga od audytora sporej wiedzy, rzetelności jak i umiejętności szybkiej oceny. W trakcie audytu wykonywane są testy przeglądowe, które polegają na ocenie istotnych elementów systemu kontroli oraz oszacowaniu, czy są one miarodajne i przydadzą się audytorowi. Oprócz nich wykonywane są testy zgodności i testy rzeczywiste zwane inaczej ostatecznymi.

Kontroli poddane zostaną środki pieniężne, roszczenia, rozrachunki, fundusze specjalne, kapitały zasadnicze i windykacja należności. Audytor sprawdza sposób rejestrowania przez firmę operacji finansowych, poprawność i sumienność ksiąg rachunkowych, czy też sposobu naliczania podatku.

Audytorzy podejmujący się przeprowadzania kontroli mają do wykonania wiele zadań, które są bardzo wymagające. Od ich pracy zależy los przedsiębiorstwa.

Rzetelnie przeprowadzona rewizja finansowa może pomóc uchronić się firmie przed poniesieniem strat, lub nawet splajtowaniem.

audytor

Jednostki, które powinny regularnie przeprowadzać audyt finansowy

Kontrola finansów istotne jest w każdej firmie. Są jednak takie miejsca, gdzie regularne przeprowadzanie audytów finansowych wymuszone jest przez przepisy prawa, są to następujące instytucje:

  • banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • jednostki działające według przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • jednostki działające według przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • spółki akcyjne.

Oprócz nich audyt finansowy wymagany jest we wszystkich innych firmach, które spełniały przynajmniej 2 z następujących warunków w poprzedzającym roku, za który przygotowano sprawozdanie finansowe:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego o wartości co najmniej 2,5 mln euro,
  • zatrudnienie minimum 50 osób z pełnymi etatami,
  • przychody za towary i produkty, które wynoszą minimum 5 mln euro netto za rok obrotowy.

Audyt finansowy wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma korzyściami. Będzie to między innymi wskazanie nieprawidłowości, które to mogą przynieść poważne konsekwencje. Przykładem może być pomyłki w rozliczeniach z ZUS-em, Urzędem Skarbowym lub bankiem. Pozwala to także, na ocenę aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Co z kolei będzie cenną wskazówką w sytuacji planów inwestycji lub kontroli.

Jest jeszcze korzyść, której w żaden sposób nie da się zmierzyć. To mianowicie poprawa wiarygodności. Firma, która wykonuje audyty finansowe jawi się jako ta, która jest uczciwa i nie ma nic do ukrycia, co stanowi dużą wartość w oczach kontrahentów i potencjalnych inwestorów.