Zaznacz stronę

Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia zapłaty należności podatkowych. Z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia stosownej decyzji organu podatkowego, ustalających jego wysokość, taki zastaw przysługuje zarówno Skarbowi Państwa, jak i jednostkom samorządu terytorialnego. Innym powodem jego stosowania są także odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zastaw skarbowy można ustanowić z wyłączeniem rzeczy obciążonych lub praw majątkowych nie podlegających egzekucji oraz tych mogących być przedmiotem hipoteki. Co ciekawe, zastaw skarbowy nie dotyczy jedynie samego podatnika. Może być on także ustanowiony w stosunku do rzeczy płatników, inkasentów, następców prawnych, jak również osób trzecich odpowiedzialnych za powstałe zaległości podatkowe. Wartość przedmiotu w dniu ustanowienia zastawu skarbowego musi wynosić co najmniej 10.400 złotych.

W kwestii zastawu skarbowego warto wcześniej skorzystać z usług specjalisty. Udzielenie fachowych porad podatkowych pozwoli na lepsze zaznajomienie się z tym tematem. Przede wszystkim warto wiedzieć kiedy powstaje taki zastaw i czy jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu? W przypadku pierwszej kwestii, zastaw skarbowy powstaje w dniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Wobec właścicieli jest on wysoce skuteczny – ma bowiem pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Wyjątek stanowi sytuacja, w której rzecz ruchoma lub prawo majątkowe zostały obciążone zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odmiennych ustaw.

Zabezpieczenie zapłaty należności podatkowych wygasa z chwilą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, czyli z dniem wykreślenia z wpisu do rejestru zastawów skarbowych lub w przypadku egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu.