Zaznacz stronę

Bazę do opodatkowania stanowi przychód po odjęciu od niego między innymi ewentualnych datków na konkretne cele, przy zachowaniu 10% limitu ich rozmiaru, w odniesieniu do tego przychodu. Odjęcie darowizn jest zależne od spełnienia łącznie 2 zespolonych przesłanek. Datek powinien być przekazany na cele opisane w artykule 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności korzyści i o wolontariacie (na przykład na działalność społeczną, akcje charytatywne). Odbiorcą zaś musi być działalność opisana w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy kierująca działalnością dla dobra publicznego w aspekcie zadań publicznych. Są to działalności pozarządowe (nie należą do działu finansów publicznych i nie działają w celu otrzymania zysku), kościelne jednostki prawne i kościelne organizacje oraz stowarzyszenia samorządu terytorialnego. Działalności te nie muszą mieć statusu działalności pożytku publicznego.

Ubytek w ramach całościowego limitu 10% dochodu zawrze także datki przekazywane na rzecz podmiotów prowadzących tego typu działalność w innym niż Polska kraju należącym do Unii Europejskiej lub w kraju podlegającym pod Europejski Obszaru Gospodarczy.

Odliczeniu podlegają także datki na działalność charytatywno-opiekuńczą na bazie tak zwanych ustaw kościelnych, w tym przypadku do wysokości 100% przychodu.

Podatek dla firm

Podatnicy, którzy otrzymują darowizny mają obowiązek do rozdzielenia w zeznaniu podatkowym sum ogólnie otrzymanych darów ze wskazaniem przeznaczenia, na które zostały one przekazane  w zgodzie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której napisane jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o działaniach wolontaryjnych wraz z wyodrębnieniem darowizn pochodzących od jednostek prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeśli jednorazowa kwota darowizny była większa niż 15.000 zł lub jeśli podliczenie wszystkich darowizn otrzymanych w konkretnym roku podatkowym od jednej osoby przekracza 35.000 zł. W dniu składania zeznania podatkowego mają oni także obowiązek podać do publicznej wiadomości szczegóły, o których napisano wyżej i w pisemnie powiadomić o tym odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. Ten obowiązek nie dotyczy osób, których przychód za dany rok podatkowy nie jest większy niż 20.000 zł.

Niewielcy podatnicy oraz podatnicy zaczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają opcję, aby wpłacać zaliczkina podatek dochodowy w systemie kwartalnym (art. 25 ust. 1b-2a ustawy).

Podatnicy mają powinność złożenia zeznania o rozmiarze dochodu (straty) otrzymanego w roku podatkowym do końca trzeciego z miesiący roku następnego i w tej dacie uiścić podatek należny albo saldo między podatkiem należnym od przychodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za czas liczony od rozpoczęcia roku (art. 27 ustawy).

Podatek od przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej to 19% liczone od podstawy opodatkowania (art. 24a ustawy).

Współpraca merytoryczna: rozliczenia CIT – Meritum